นโยบายในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในระบบฐานข้อมูลและในกลุ่มเครือข่ายการสื่อสาร เราให้คำมั่นว่าเราจะรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในการดูแลข้อมูลดังกล่าวภายใต้นโยบายของบริษัทที่ถูกถ่ายทอดมาจาก หลักจริยธรรมในการปฏิบัติตนขององค์กรในเครือไอชิน ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดและการปรับปรุงกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด ได้กำหนดนโยบายนี้และกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้น เพื่อควบคุมให้เกิดการใช้งานอย่างเหมาะสมและปกป้องยังซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เราให้คำมั่นว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้จะเป็นที่รับทราบโดยทั่วกันในบริษัท ทั้งระหว่างภายในเจ้าหน้าที่ในองค์กรและพนักงาน เราจะปฏิบัติตามและทำการปรับปรุงกฎเกณฑ์เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

2. การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและการชี้แจงถึงความจำเป็นในแต่ละส่วนที่ได้รับผลกระทบ

บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด เคารพในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เราจึงกำหนดระบบการจัดการที่จะทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกนำมาใช้ในบริบทของการทำธุรกิจเจาะจงในแต่ละแผนกจะได้รับการปกป้องอย่างสูงสุด อีกทั้งเราให้คำมั่นว่าเราจะรวบรวม นำมาใช้และแบ่งปันซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและถูกต้อง รวมถึงการแจ้งความจำเป็นในแต่ละส่วนว่าข้อมูลถูกรวบรวมโดยผู้ใด เช่น ในกรณีที่จำเป็นจะต้องเปิดเผยข้อมูลแก่เจ้าตัวเพื่อทำการแก้ไข

3. การดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากจะรักษาไว้ซึ่งความถูกต้องและความเป็นปัจจุบันของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รวบรวมมาแล้ว บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด ยังให้ความสำคัญกับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการสูญหาย การโดนทำลาย การปลอมแปลง และการเปิดเผยข้อมูลอย่างไม่ถูกต้อง

4. การเคารพในกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด เคารพในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด รวมถึงกฎเกณฑ์ และแนวทางที่เกี่ยวข้องต่างๆที่กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานรัฐบาล และองค์กรต่างๆด้วยเช่นกัน
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด
กลับไปด้านบน