ข้อบัญญัติการบริหารองค์กรสำหรับ ไอชิน กรุ๊ป
เรายึดมั่นในความเชื่อที่ว่า “คุณภาพคือสิ่งสำคัญสูงสุด” เรา กลุ่มบริษัท ไอชิน กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสร้างสังคม ที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของเราในแต่ละประเทศและดินแดนที่เราดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ตามหลักการทั้ง 9 ข้อ ดังต่อไปนี้ โดยไม่คำนึงถึงสถานที่ เราเคารพสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตามตัวอักษรและจิตวิญญาณของกฎหมาย กฎและระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด และดำเนินการในลักษณะที่จริงใจและรับผิดชอบต่อสังคม

1. ความปลอดภัย คุณภาพ และการมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน

เราได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา ซึ่งมีส่วนร่วมในการตระหนักถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและ การแก้ไขปัญหาสังคม โดยพยายามพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ และนำเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูงปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสังคม

2. การปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ

เรามุ่งมั่นในการแข่งขันที่เป็นธรรม โปร่งใส และเปิดกว้าง ดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสมลักษณะที่รับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่บังคับใช นอกจากนี้เรายังรักษาความสัมพันธ์อย่างมีจริยธรรมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และไม่ข้องเกี่ยวกับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือความปลอดภัยสาธารณะ

3. การเปิดเผยและการติดต่อสื่อสาร

เราเปิดเผยข้อมูล บริษัท ของเราแก่สาธารณชนในลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้อย่างเป็นธรรม และสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเรา อย่างแข็งขันในเชิงบวกเพื่อสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดี

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

เราเคารพสิทธิมนุษยชนของทุกคน

5. การส่งเสริมรูปแบบการทำงานที่หลากหลาย และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เราตระหนักถึงรูปแบบการทำงานที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานและเคารพในความหลากหลายและความแตกต่างของแต่ละบุคคล นอกจากนี้เรายังปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีลักษณะเชิงบวกและมีประสิทธิภาพ ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยและใส่ใจสุขภาพ

6. สิ่งแวดล้อม

เราตระหนักดีว่าการจัดการกับสภาพแวดล้อมของเราเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทุกคนและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ ขององค์กรและกิจกรรมทางธุรกิจของเรา โดยเราจะจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมไปในเชิงบวก

7. การมีส่วนร่วมในสังคมและสนับสนุนการพัฒนา

เราตระหนักดีว่าเราเป็นสมาชิกของสังคม ดังนั้นเราสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการมีส่วนร่วมทางสังคม นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนสำหรับการมีส่วนร่วมโดยสมัครใจของพนักงานของเราเกี่ยวกับปัญหาสังคมต่างๆและพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย

8. การจัดการวิกฤตอย่างครอบคลุม

เราเตรียมความพร้อมสำหรับภัยคุกคามต่อชีวิตพลเมือง กิจกรรมองค์กร และดูแลควบคุมการจัดการวิกฤตองค์กรอย่างละเอียด

9. ทัศนะคติของผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงของเราเป็นผู้นำในการสนับสนุนหลักการเหล่านี้และมุ่งมั่นที่จะให้คำแนะนำอย่างละเอียดในหลักการเหล่านี้ให้กับทุกคน ในกลุ่มบริษัท เพื่อทำให้ทุกคนเกี่ยวข้องรวมถึงซัพพลายเออร์ของเราได้ทราบถึงหลักการเหล่านี้ หากมีการละเมิดหลักการเหล่านี้ผู้บริหารระดับสูง มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดสาเหตุ ใช้มาตรการป้องกัน แก้ไขปัญหา และลงโทษบุคคลเหล่านั้นอย่างเคร่งครัด (รวมถึงผู้บริหารระดับสูง) ที่รับผิดชอบต่อการละเมิดหลักการ
* คำว่า "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย" หมายถึงบุคคลและองค์กรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บริษัท ของเรารวมถึงพนักงานผู้ถือหุ้นเจ้าหนี้ ผู้อยู่อาศัยชุมชนรัฐและหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่น
บัญญัติ : มกราคม 2010
แก้ไข : พฤษภาคม 2019
กลับไปด้านบน