เว็บไซต์ของบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด (www.aisinpowertrain.co.th) ดำเนินการภายใต้บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัดและตัวแทน กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ("เงื่อนไขการใช้งาน") อย่างรอบคอบและยอมรับในเงื่อนไขการใช้งานโดยไม่มีข้อจำกัด ก่อนทำการเข้าใช้เว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายลิขสิทธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การใช้งานข้อมูลบนเว็บไซต์ (รวมถึงการทำซ้ำ, คัดลอก, ลงประกาศ, แจกจ่าย, ตีพิมพ์ ฯลฯ) นอกเหนือไปจากการใช้งานส่วนบุคคล การใช้งานโดยไม่แสวงผลกำไร หรือการใช้งานที่ได้รับการยอมรับตามกฎหมายใช้บังคับ จำเป็นต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัดก่อน เครื่องหมายการค้าที่ใช้บนเว็บไซต์ รวมถึงชื่อ "บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด [AISIN POWERTRAIN (THAILAND) Co., Ltd.]", " dribrain", "NAVIelite", ตัวเทียบเป็นภาษาญี่ปุ่นของชื่อเหล่านี้ และชื่อผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท ผลิตภัณฑ์และชื่อของบริษัทอื่นๆ เป็นชื่อทางการค้า, เครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของแต่ละบริษัทเอง

ข้อห้ามพึงปฏิบัติ

ข้อห้ามปฏิบัติในระหว่างการใช้เว็บไซต์นี้

การกระทำที่เป็นการละเมิดทรัพย์สิน หรือความเป็นส่วนตัวของบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัดหรือบุคคลที่สาม หรือการกระทำที่เข้าข่าย
การกระทำที่สร้างความสูญเสียหรือความเสียหายให้กับบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัดหรือบุคคลที่สาม หรือการกระทำที่เข้าข่าย
การกระทำที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการกระทำที่เข้าข่าย
การกระทำที่เป็นอาชญากรรมหรือการกระทำที่นำไปสู่อาชญากรรม หรือการกระทำที่เข้าข่าย
การกระทำที่เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ เช่น การลงทะเบียนด้วยอีเมล์ของบุคคลอื่น
การกระทำที่เป็นการชวนเชื่อหรือหวังซึ่งผลประโยชน์ หรือการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายในการเตรียมการเพื่อสิ่งนั้น
การกระทำที่เป็นการหมิ่นประมาทหรือทำให้บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัดหรือบุคคลที่สามเสื่อมเสียชื่อเสียง
การกระทำที่เป็นการใช้หรือส่งไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมอันตรายอื่นๆ หรือการกระทำที่เข้าข่าย
การกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายบังคับใช้, บัญญัติ หรือกฎระเบียบ หรือการกระทำที่เข้าข่าย
การกระทำที่บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัดพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเล็งเห็นว่าไม่เหมาะสม

เว็บไซต์ที่มีการเชื่อมต่อจากเว็บนี้

เว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สามอันนอกเหนือไปจากบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ว่าจะเป็นทั้งการเชื่อมต่อมาที่เว็บไซต์นี้หรือเชื่อมออกไปจากเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ดำเนินการนั้นๆและไม่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัดจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อ หรือความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ดังกล่าว

การเชื่อมต่อสู่เว็บไซต์นี้

องค์กรหรือบุคคลใดที่มีความประสงค์จะเพิ่มลิงก์ของเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์ของท่าน สามารถติดต่อบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัดเข้ามาได้ โดยกรุณาใส่ URL ของเว็บไซต์ท่าน (หน้าเว็บไซต์ที่ต้องการจะเพิ่มลิงก์) มาในแบบฟอร์มด้วย ตามกฎแล้วบริษัทจะให้เชื่อมต่อมาสู่หน้าหลัก (www.aisinpowertrain.co.th) แต่หากท่านมีความประสงค์จะใส่ลิงก์หน้าอื่นนอกเหนือไปจากหน้าหลัก กรุณาระบุ URL ของหน้าที่ต้องการ (ปลายลิงก์) มาในแบบฟอร์มด้วย

ลิงก์ที่เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์นี้ ควรมีความชัดเจนว่าเนื้อหาที่เชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด

หากมีความจำเป็น ท่านสามารถดาวน์โหลดและใช้ไอคอนที่ใช้ในการเชื่อมต่อด้านล่างนี้ ไอคอนเหล่านี้เท่านั้นที่ได้รับการยินยอมจากบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด และไอคอนที่ใช้ในการเชื่อมต่อนี้เป็นทรัพย์สมบัติของบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัดและมีลิขสิทธ์ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงใดๆของไอคอนที่ใช้ในการเชื่อมต่อนี้ เป็นสิ่งต้องห้าม ไม่ว่าจะเป็นทั้งการเปลี่ยนแปลงขนาด สีสัน หรือรูปแบบของไฟล์

ท่านสามารถใช้ไอคอนนี้ในการสร้างลิงก์สู่เว็บไซต์ของเรา
AISIN POWERTRAIN (THAILAND) Co., Ltd.
บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด อาจขอปฏิเสธลิงก์ที่มาจากเว็บไซต์ที่ตรงกับเกณฑ์ด้านล่างหรือเว็บไซต์ที่มีแนวโน้มเข้าข่าย หากได้รับการอนุมัติจากบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัดไปแล้วครั้งหนึ่ง แต่มีการเปลี่ยนแปลงในหน้าเว็บไซต์จนตรงกับเกณฑ์ด้านล่าง บุคคลหรือองค์กรที่รับผิดชอบอาจได้รับการติดต่อให้นำลิงก์ออก

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดทำนองคลองธรรม
เว็บไซต์ที่หมิ่นประมาทหรือทำให้ชื่อเสียงของบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทในเครือ พนักงาน หรือกรรมการบริษัทได้รับความเสียหาย
เว็บไซต์ที่สร้างกระแสหรือชวนเชื่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าบริษัทผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นเป็นพันธมิตรหรือมีการร่วมมือกับบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบริษัทในเครือ
เว็บไซต์ที่บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัดพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเล็งเห็นว่าไม่เหมาะสม

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัดให้ความใส่ใจเป็นอย่างสูงในการลงข้อมูลในเว็บไซต์ แต่อย่างไรก็ตามบริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัดไม่สามารถรับรองได้ถึงความถูกต้องแม่นยำ ประโยชน์ใช้สอย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสมกับจุดประสงค์ในการนำไปใช้ หรือความปลอดภัย (การรับประกันในการให้บริการที่ไม่ขาดสาย เป็นต้น) ของข้อมูลได้ บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัดขอปฏิเสธในการรับผิดชอบความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากข้อมูลที่ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ บริษัท ไอซิน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัดจะไม่รับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากการใช้ข้อมูล หรือการใช้งานไม่ได้ของข้อมูล หรือการใช้งานของเว็บไซต์

กฎหมายที่ใช้คุ้มครองและเขตอำนาจศาล

การใช้งานเว็บไซต์นี้ รวมถึงการตีความและการประยุกต์ใช้เงื่อนไขการใช้งานนี้ให้ใช้บังคับภายใต้กฎหมายของประเทศไทย นอกจากมีการกำหนดเป็นอื่น

การตอบการสอบถามของลูกค้า

บริษัทของเราทำการตอบกลับการสอบถามของลูกค้าที่เราได้รับจากทางอีเมล์หรือทางอื่นๆผ่านเว็บไซต์นี้ แต่อย่างไรก็ตามกรุณาเข้าใจว่าเราอาจไม่สามารถตอบกลับหรือใช้เวลาหลายวันในการตอบกลับขึ้นอยู่กับเนื้อหาของการสอบถามนั้นๆ อีกทั้งคำตอบของบริษัทที่ถูกส่งไปยังลูกค้า มีจุดประสงค์เพื่อตอบการสอบถามของลูกค้าเท่านั้น กรุณาอย่านำส่วนหนึ่งส่วนใดของคำตอบไปทำซ้ำ, เปลี่ยนแปลง หรือ พิมพ์ใหม่

เราส่งคำตอบให้ท่านด้วยความใส่ใจและคำนึงถึงความเหมาะสมอย่างสูงสุด และเนื้อหาของคำตอบที่เราได้ส่งไปนั้นจะอยู่ภายใต้การปฏิเสธความรับผิดชอบด้านบน

เว็บบราวเซอร์ที่แนะนำ

Windows
・ Internet Explorer 8.0 หรือสูงกว่า
・ Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
・ Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด

 

Mac
・ Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
・ Firefox เวอร์ชั่นล่าสุด
・ Google Chrome เวอร์ชั่นล่าสุด

พฤษภาคม 2016

ถึงแม้เว็บบราวเซอร์อื่นนอกเหนือจากตัวที่อัพเดตด้วย W3C จะใช้งานได้ แต่ก็อาจเกิดการแสดงผลที่ผิดพลาดขึ้นได้

เกี่ยวกับปลั๊กอิน

เนื้อหาบางส่วนบนเว็บไซต์นี้อาจมีการเรียกร้องให้ท่านทำการติดตั้งปลั๊กอิน ปลั๊กอินคือซอฟต์แวร์จากภายนอกที่มีส่วนช่วยขยายฟังก์ชั่นการทำงานของบางซอฟต์แวร์ (เว็บบราวเซอร์) ที่ไม่ได้ติดตั้งมาด้วย ท่านสามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุดของแต่ละปลั๊กอินได้จากลิงก์นี้

Adobe Acrobat
ปลั๊กอินนี้มีไว้สำหรับเปิดเนื้อหาเป็นไฟล์ PDF หรือสั่งพิมพ์
http://get.adobe.com/reader/

เกี่ยวกับสคริปต์

เว็บไซต์นี้มีการใช้ JavaScript เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของลูกค้า ถึงแม้เราได้ทำทุกขั้นตอนเพื่อให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้แม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ JavaScript ไม่มีหรือไม่พร้อมใช้งาน แต่ก็อาจเกิดกรณีที่เว็บไซต์ไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องหาก JavaScript ไม่สามารถใช้งานได้

กรุณาเปิดใช้งาน JavaScript ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์นี้
กลับไปด้านบน